امید تازه در آینده اختلال یادگیری  در کمال شهر کرج   |گفتارتوان گستر09121623463

امید تازه در آینده اختلال یادگیری  در کمال شهر کرج   |گفتارتوان گستر09121623463

 

امید تازه در آینده اختلال یادگیری  در کمال شهر کرج   |گفتارتوان گستر     آشنایی با رشته کار درمانی کاردرمانی علم و هنر مشارکت بیمار در انجام فعالیتهای هدفمند به منظوراصلاح و تقویت و افزایش عملکرد و تسهیل در یاد گیری مهارتهای ضروری جهت انطباق با محیط می باشد بعبارتی دیگر کار درمانی قآبلیت انجام اعمال و نقشهایی است که لازمه یک زندگی مفید و تسلط فرد بر خود و محیط همراه با احساس رضایتمندی از خود و دیگران در طول عمر می باشد پیشگامان حرفه کار درمانی معتقد بوده…

Related posts