چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463

چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463

نام و نام خانوادگی دارنده مجوز دفتر کار:                                                          تاریخ اعتبار مجوز دفتر کار :   

مدرک تحصیلی دارنده مجوز دفتر کار:                             کارشناس                                             کارشناس ارشد                                 PHD                                     

شماره  عضویت سازمان نظام پزشکی  :                                                                   تلفن ثابت و همراه دارنده مجوز:

 کد ملی  دارنده مجوز :                                                                                              شماره  مجوز :

آدرس پستی  و منطقه شهرداری:                                                                                                             

تاریخ و ساعت بازدید :                                                                                 ساعت و روزهای فعالیت :

محور  

عنوان

شاخص اندازه گیری  

روش ارزیابی

 

توضیحات

0 1 2 ضریب امتیاز
مجوز مجوز کار معتبر وجود دارد 4 مشاهده
نیروی انسانی ، آموزش ،اطلاع ر سانی و مدارک پزشکی

 

 

فعالیت در محل مطابق با مجوز صادر شده می باشد 2 مشاهده تعطیلی موقت یا جابجایی محل باید به مراجع مورد نظر اطلاع رسانی شود
تابلو  با تعداد، عنوان و ابعاد استاندارد وجود دارد 2 مشاهده
عناوین مندرج در تابلو، سرنسخه و کارت ویزیت با ایین نامه منطبق است 1 مشاهده وبررسی قانون تبلیغات و تابلو ، سرنسخه نظام پزشکی
افراد  فاقد صلاحیت در دفترکار فعالیت  نمی کنند 3 مشاهده
وجود چارت های WHO-NCHS مشاهده
اخذ شرح حال و تکمیل پرونده  کلیه بیماران در هر نوبت مراجعه صورت می گیرد 3 مشاهده مستندات
دفتر ثبت کلیه مراجعین با ذکر مشخصات کامل ایشان موجود می باشد. 1 مشاهده و بررسی ثبت نام و نام خانوادگي- سن- تاريخ و ساعت وعلت مراجعه- اقدامات انجام شده- تشخيص بيماري – نام و مهرپزشك در پرونده  ، برنامه نرم افزاری قابل جایگزین می باشد.
پیشگیری و بهداشت موازین بهداشتی، اصول کلی بهداشت و نظافت در فضای فیزیکی و تجهیزات رعایت می گردد. 3 مشاهده وبررسی  

 

 

 

دارو و تجهیزات تجهیزات اتاق معاینه کامل است 2 مشاهده حداقل: ترازوی اطفال و بزرگسال ، قدسنج اطفال و بزرگسال ، فشارسنج و گوشی ،
از دستگاه های غیر مجاز استفاده نمی شود. 3 مشاهده دستگاه های مجاز: کاویتاسیون،RF، بادی آنالیزور
جهت استفاده از دستگاه های کمک لاغری مجاز  گواهی نامه  معتبر  وجود دارد.

 

2 مشاهده گواهی نامه انجمن یا سایر مراجع مورد تاییدوزارت بهداشت
 

رعایت حقوق گیرندگان خدمت

اقدامات غیرمجازانجام نمی شود 4 مشاهده و بررسی تجويز داروهای غیر از مکمل ها ، درخواست آزمايشات پاراكلينيكي بجز 36 مورد مجاز مطابق آیین نامه تاسیس دفاتر کار تغذیه و يا دخل و تصرف در نسخه پزشك
تبلیغات غیرمجاز وجود ندارد مشاهده مطابق آیین نامه نظام پزشکی – تبلیغات محیطی ، فیزیکی، فضای مجازی
دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد. 1 مشاهده مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین
پروانه هاي معتبر و ساعت فعالیت ، در معرض ديد مراجعين نصب می باشند 1 مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین
حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات طرح انطباق رعایت می گردد. 1 مشاهده مطابق دستورالعمل ابلاغی
تعرفه تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض ديد بيماران نصب اس 1 مشاهده تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض ديد بيماران نصب است

 

تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعايت می گردد. 2 مشاهده و بررسی تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعايت می گردد.

 

 

نظریه کارشناس ایرادات مشاهده شده :

 

پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا :

 

ضمن  دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت ……..نواقص تذکر داده شده  طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .
نام و نام خانوادگی بازدید شونده: امضا و مهر
نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدیدکننده: امضا (ها)

 

  https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZAhttps://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8Ahttps://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7

  behtarinalborz.ir
  goftardarmanionline.ir
  googleimage.ir
  hamejaa.ir
  medu-karaj.ir
  siavashataee.ir
  slpnews.ir
  autismonline.ir
  avalinkaraj.ir
  behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
  behtarinkaraj.ir
  goftardarmanikaraj.ir
  goftareravan.ir
  google-map.ir
  googlegame.ir
  googlemovies.ir
  karaj-medu.ir
  kardarmanialborz.ir
  kardarmanikaraj.ir
  loknatclinic.ir
  loknatshekan.ir
  otalborz.ir
  otkaraj.ir
  pff-rhs.ir
  pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
  pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
  siavash-ataee.ir

   

 

Related posts