Genotyping (طبقه بندی ژنتیکی) |به روزترین توانبخشی  منطقه 2 شهرداری البرز

Genotyping (طبقه بندی ژنتیکی) |به روزترین توانبخشی  منطقه 2 شهرداری البرز

روش دیگر مولکولی بررسی GC% DNA است. نسبت سیتوزین به کلیه بازها. روشی که در کلیه موجودات انجام می شود. نسبتاً قدیمی است. میزان GC در یاخته های مختلف متفاوت است معمولاً در یوکاریوتها میزان GC مولکول DNA در محدوده 30 تا 50 درصد است اما در یوکاریوت ها و باکتری ها محدوده درصد GC بسیار وسیع (25 تا 80 درصد) را شامل می شود. معمولاً سویه های داخل یک گونه از نظر درصد GC مشابه اند. این مشابهت در گونه های یک جنس کمتر و هر چه بالاتر می رود تفاوت بیشتر می شود. در صفحه 87 کتاب جدولی است GC% برخی باکتری ها نوشته شده. میزان GC همواره نشان دهنده قرابت و مشابهت نزدیک نیست. ممکن است دو باکتری GC % نزدیک داشته باشند اما هیچ مشابهت خانوادگی و جنسی نداشته باشند. یکی از فاکتورهای موثر در taxonomy، درصد GC است. مثلاً :

داخل یک خانواده

Staphylococus %GC=38

Micrococcus   % GC= 64

به همین دلیل است که %CG درکنار بقیه خواص باید مورد بررسی قرار گیرد. یک روش دیگر بررسی ساختارهای RNA است یا بررسی توالی بازهای موجود در RNA است. RNA مورد استفاده عمدتاً RNA ریبوزومی است. (rRNA).

در رابطه با RNA ریبوزومی، یکی از مزیت ها این است که بازهای نوکلئوئیدی دچار تغییر نمی شود. در طول سالیان و زمان و تکامل ثابت می ماند. می توانیم با تعیین توالی rRNA باکتری یا ارگانیسم را تعیین هویت کنیم. انگشت نگاری مولکولی (Fingerprinting) هم یکی از روشهای نام برده شده در مورد تعیین هویت باکتریهای میکروارگانیسم هاست. همه این روش ها، روش های تعیین هویت است تعیین هویت های مولکولی و ژنتیکی همانند کاری که در انگشت نگاری انجام می دهیم. به همین دلیل به همه این روش ها Fingerprintin یا انگشت نگاری مولکولی می گویند.      

باکتری ها را براساس برخی از خواص از جمله نحوه حرکت، ساختمان جدار و نرمی یا سختی جدار به گروه های مختلفی تقسیم می کنند. گروه اول که در صفحه 80 کتاب است ومطالعه می فرمائید؛ گروه باکتری های سرخور یا لغزنده Gliding bacteria است. باکتری هایی هستند که معمولاً در غشاهای مرطوب، مخاطی زندگی می کنند معمولاً جزو باکتری های آبزی هستند. در انسان بیماری زایی زیادی ندارند از جمله این باکتری ها، باکتری مورکسلا بویس است که در چشم گاو وجود دارد که حالت لرج و مرطوبی دارد. در ایران هم به فراوانی از عفونت های چشمی گاوها جدا شده است. باکتری گرم منفی دوتایی است. بیماری که ایجاد می کند و مهم است بیماری Pinkeye (چشم صورتی) است. (تورم چرکی ملحقه چشم) این بیماری بخصوص در تابستان در گاوداری های صنعتی یه فراوانی دیده می شود. توسط مگس هم منتقل می شود در ایران هم جدا شده یک باکتری دیگر سرخورنده باکتری هایی هستند که در آب زندگی می کنند مثل Nikso Coccus یا Flexi bacter یا Flavobacter که بعضاً در آبزیان بیماری زا هستند. حرکتی معادل 2 تا 600 میکرون در دقیقه دارند. برای حرکت کردن نیاز به بدن نرم و قابل انعطاف دارند و باید جدار ظریفی برای حرکت داشته باشند.

گروه دوم، اسپیروکتها هستند.گروهی است که همانند گروه اول پیکر قابل انعطاف دارند، جدار ظریف اما حرکت آن ها توسط تاژک داخل باکتری است که به آن تاژک محوری یا Axial می گویند. این باکتری ها جدار قابل انعطافی دارند و همانند مار به پیکر خود پیچ و تاب می دهد که این پیچ و تاب توسط خط سفید و زرد یا تاژک محوری ایجاد می شود. همانند یک فنر حالت کرمی وار ایجاد می کند. باکتری های مهمی در این گروه قرار می گیرند که برای انسان و حیوانات بیماری زا هستند مثل تویپانوما پالیدوم (عامل سفلیس) یا بورلیا برگودوفری (عامل بیماری لایم) بیماری لایم توسط حشرات وکنه ها منتقل می شود عامل آن بورلیا است که احتمال دارد در شمال کشور داشته باشیم بیماری لایم در انسان هم است. یا باکتری لپتوسپیرا که هم در انسان هم گاو و گوسفند بیماری لپتوزپیروزیس را ایجاد می کند.

گروه سوم یوباکتری ها هستندکه گروه بسیار بزرگی از باکتریها را شامل می شوند. برخلاف گروه اول و دوم پیکر سختی دارند بنابراین پیکرشان قابل انعطاف نسبت و ضخیم است این باکتری ها ممکن است متحرک باشند و ممکن است متحرک نباشند. اگر متحرک باشند وسیله ی حرکتشان تاژک بیرون باکتری است که ممکن است یکی یا چندین تاژک باشد. بوسیله انواعی از تاژک ها می توانند حرکت کنند خود این به زیر بخش ها و دسته های متعددی تقسیم می شود. یک دسته آنها می توان گفت عالی ترین باکتری ها هستند. بنابراین شباهت زیادی بین این باکتری ها و قارچ ها وجود دارد به همین دلیل به آنها اکتینومیست ها گفته می شود. همانند قارچ ها شاخه شاخه می شوند و ریسه دارند. این اکتینومایست ها همانند شاخه درخت رشد می کنند اما همه آنها مقاطع عرضی ندارد (تفاوت آنها با قارچ ها)، قطرشان کمتراست و پروکایوتیک هستند اما قارچ ها یوکاریوتیک اند از جمله این باکتری مایکوباکتریوم است. مثل عامل بیماری سل، نوکاردیا (Nocordia)، استرپتومایسس(Strptomyces)،اکتینومایسس (Actinoinyces).عمدتاً خاک زی هستند.استرپتومایسس ها هم خاک زی هستند و گونه ای است که آنتی بیوتیک های مختلفی از آن تهیه می شود مثل استرپتومایسین، در مقابل این عالی ترین باکتری ها، دسته ی پست ترین باکتری ها (که به ویروس ها نزدیک اند) در گروه دوم قرار دارند. این گروه پست ترین، جزء تک یاخته ای های ساده اند منتهی انگل های اجباری داخل یاخته ای هستند. بعضی همانند ویروس ها بصورت آزاد نمی توانند زندگی کنند و وابسته به یاخته زنده اند. بنابراین در آزمایشگاه آن ها را  نمی توانیم کشت دهیم و نیاز به کشت سلول دارند. از جمله این باکتری ها، ریکتزیاها (Rikettsia) هستند. باکتری های هستند که بیماری های مختلفی بخصوص در انسان ایجاد می کند از جمله ریکتزیا Rikettsia (عامل بیماری تیفوس) است که توسط شیش منتقل می شود. باکتری دیگر کوکسیلا (coxiella) است مثل کوکسیلا بورنتی که در انسان بیماری (تب کیو) را ایجاد می کند. جنس باکتری مهم دیگر در این گروه کلامیدیا (Chlamidia) است. مثل (عامل تراخم چشم). تراخم که تکه ی اضافی روی چشم است. جنس دیگری که جدیداً به این گروه اضافه شده بنام کلامیدوفیلا (Chlamidophila) مثل کلامیدوفیلا پسی تاسی (عامل بیماری پسی تاکوز) است. یا اورنیتوز که از طریق طوطی سانان به انسان منتقل می شود و کشنده است. دسته دیگری از این باکتریها که درگروه سوم قرارمی گیرند، باکتری های آزادزی هستند. بعضی در محیط های کشت و بیرون از بدن موجودات می توانند رشد کنند. این دسته ممکن است گرم مثبت وگرم منفی باشند. ممکن است کوکسی باشند یا باسیل یا مارپیچی. ممکن است هوازی باشند یا بی هوازی، ممکن است زندگی داخل روده ای یا خارج روده ای داشته باشند که براساس این ویژگی ها به زیر دسته های مختلف تقسیم می شوند.گروهی از باکتری های این دسته که آزادزی گرم مثبت و کوکسی هستند،  استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها هستند. اما دسته ای از آنها باسیلی یا میله ای شکل وگرم مثبت می باشند که  ممکن است غیر هاگ زا باشند مثل لیستریا (Listeria) کورنیه باکتریوم (Corynobacterium)یا اریزپیلوتریکس (Erysipelothrix) .اما میله ای اسپورزا هم داریم که در خانواده باسیلاسه است. خانواده باسیلاسه دارای دو جنس هوازی و بی هوازی است. جنس هوازی، باسیلوس و بی هوازی کلیستریدیوم است.

گرم منفی ها ممکن است کوکسی، باسیل، هوازی یا بی هوازی، داخل روده ای یا خارج روده ای باشند از کوکسی های گرم منفی می توان به نیسریا(Neisseria) اشاره کرد. مثل نیسریامنتژتیدیس عامل مننژیت در انسان، نیسریا گونه رآ (عامل سوزاک)، یا ممکن است گرم منفی میله ای مستقیم بسیارکوچک غیر روده ای باشند مثل پاستورلا(Pasteurella)، بروسلا (عامل تب مالت). بروسلا (Brucella)باعث سقط جنین می شود. از طریق گوارش عمدتاً وارد می شود اما زیستگاه اصلی آن دستگاه گوارش نیست. یرسینیا (Yersinia)؛ فرانسیلا (Francisella) هموفیلوس (Haemophilus) و بردتلا (Bordetella) نیز جز این دسته می باشند. باکتری لژیونلا(Legionella) که به سختی رنگ گرم را به خود می گیرد در این دسته قرار دارند.

یک دسته از گرم منفی ها که خانواده بزرگی را شامل می شود آنتروباکتریاسه است. این خانواده بیش از 30 جنس دارد. مثل اشریشیا، سالمونلا، سراشیا، پروتئوس، کلبسیلا،شیگلا و ویبریو. این ها باکتری های میله ای کوچک، بی هوازی اختیاری بوده و زیستگاه اصلی آنها روده است. (روده ی انسان و حیوان) در مدفوع بفراوانی دیده می شوند.

بعضی از باکتری های گرم منفی که بعضاً در روده هستند بعضی مواقع هم خارج روده مثل پزودوموناس که این باکتری کاملاً هوازی، باسیل شکل، خارج روده ای در محیط و در آب وجود دارد. یا ممکن است باکتری داخل یا خارج روده ای بی هوازی اجباری باشد مثل فوزوباکتریوم و باکتریوئیدس. این باکتری های بی هوازی اجباری میله ای شکل گرم منفی معمولاً خارج روده ای است هر چند داخل روده هم هستند. وقتی گاو  یا گوسفندی دچار تورم ضربه ای نگاری می شود (میله یا میخی نگاری را پاره می کند) این باکتری ها از آن جا به کبد می روند و آبسه کبدی ایجاد می کنند یا باعث گندیدگی سم می شوند و باعث لنگش می شوند. اما گروه آخر یا گروه چهارم گروهی است که فاقد جدار هستند و شامل باکتری به نام  مایکوپلاسما هستند که از پست ترین باکتری ها یک مقدار عالی ترند اما جدار سلولی ندارند بنابراین پرگنه های فوق العاده ریزی ایجاد می کنند که با چشم دیده نمی شود. انگل اجباری نیستند و در آزمایشگاه رشد می کنند.

 • مکمل‌های غذایی طبیعی تخم کتان و روغن تخم کتان|تخصصی ترین گفتار درمانی درحسن آباد کرج 09121623463 
 • مکمل‌های غذایی طبیعی روغن ماهی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمهرشهر کرج 09121623463 
 • مکمل‌های غذایی طبیعی اسیدهای چرب ضروری (EFAs)|تخصصی ترین گفتار درمانی درگلشهر کرج 09121623463 
 • مکمل‌های غذایی طبیعی دی متیل سولفوکسید (DMSO)|تخصصی ترین گفتار درمانی دردرختی کرج 09121623463 
 • مکمل‌های غذایی طبیعی جگر خشک|تخصصی ترین گفتار درمانی دربلوار ارم کرج 09121623463 
 • مکمل‌های غذایی طبیعی جوانه ذرت|تخصصی ترین گفتار درمانی درفردیس کرج 09121623463 
 • مکمل‌های غذایی طبیعی غضروف گاو|تخصصی ترین گفتار درمانی درملارد کرج 09121623463 
  • تنگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیانجاه کرج 09121623463 
  • تنگی دریچه آئورت|تخصصی ترین گفتار درمانی درعدل کرج 09121623463 
  • التهاب درون‌شامه قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی درحیدر آبادکرج 09121623463 
  • افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج 09121623463 
  • احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج 09121623463 
  • هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج 09121623463 
  • هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج 09121623463 
  • دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج 09121623463 
  • دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج 09121623463 
  • پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج 09121623463 
  • هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج 09121623463 
  • نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج 09121623463 
  • حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج 09121623463 
  • علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج 09121623463 
  • پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج 09121623463 
  • نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج 09121623463 
  • مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج 09121623463 
  • کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج 09121623463 
  • طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
  • چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج09121623463 
  • چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
  • چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
  • چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
  • چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
  •   
   • behtarinalborz.ir
    goftardarmanionline.ir
    googleimage.ir
    hamejaa.ir
    medu-karaj.ir
    siavashataee.ir
    slpnews.ir
    autismonline.ir
    avalinkaraj.ir
    behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
    behtarinkaraj.ir
    goftardarmanikaraj.ir
    goftareravan.ir
    google-map.ir
    googlegame.ir
    googlemovies.ir
    karaj-medu.ir
    kardarmanialborz.ir
    kardarmanikaraj.ir
    loknatclinic.ir
    loknatshekan.ir
    otalborz.ir
    otkaraj.ir
    pff-rhs.ir
    pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
    pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
    siavash-ataee.ir
   •  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 1 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 2 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 3 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 4 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  مطقه 5 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 6 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 7 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 8 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 9 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 10 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 11 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 12 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 1 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 2 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 3 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 4 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  مطقه 5 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 6 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 7 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 8 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 9 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 10 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 11 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 12 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز یک مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز دو مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز سه مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز چهار مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  پاساژ دانشکده  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  محله اصفهانیها  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان غربی  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  شهرک بهارستان  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان شرقی  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  عظیمیه  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  سه راه گوهردشت  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رجایی شهر   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  گوهردشت  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  چهارراه طالقانی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  کلاک  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرجو  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   وسیه  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   باغ پیر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیلقان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین‌آباد بیلقان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   علی‌آباد پرگیرک  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   تپه مرادآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیدستان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صحرای ویان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   جوادآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نهر رستم  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دره دروا  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسن‌آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حاجی‌آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صوفی‌آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   وهرجرد (ورگرد)  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دلمبر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حیدرآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   میان‌جاده  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شنبه‌دژ  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نوزمین  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سیاه کلان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کسین  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کارخانه قند  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین‌آباد مهرشهر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   جو مردآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرحد آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آسیا برجی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرآسیاب  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   ده کرج  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین‌آباد راه‌آهن  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهر صنعتی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   باغ فلاحت ,  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک رسالت عظیمیه  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار بالا  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرجوی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   جهانشهر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار جمهوری شمالی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی کارمندان شمالی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی اتحاد  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   همت آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   ویلا  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی بنفشه  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خلج آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اکبر آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی شقایق  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ذوب آهن  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرحدآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهر صنعتی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شیخ سعدی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نوروز آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار چمران  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   قلمستان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   فردوسی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شکرآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار هفت تیر ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ناز  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید رستمی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   فردیس   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حافظیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نجف آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک پاسدار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک دهکده ( شهرک خانه ) ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک دریا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین آباد افشار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   احد آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رجب آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اسد آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی فرهنگ   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی زنبق   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ولی عصر ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دهقان ویلای اول و دوم   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک پردیسان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید چمران   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک مهران   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کرج نو   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک موحدین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلشهر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   درختی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   میدان عطار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلزار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   انوشیروان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصارک پایین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رضا شهر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ولیعصر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک قائمیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک گلها ,  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیدار چشمه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصارک بالا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حیدر آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک گلدشت   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   پیشاهنگی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک طالقانی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شاهین ویلا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صوفی آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ظفر ,  رجایی شهر (گوهردشت )   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک بهارستان شرقی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک بهداری   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک جهازیها   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسن آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک امام رضا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک فرهنگیان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک اوج   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی امامیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی قائم ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج    برغان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان ولیعصر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اسلام آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان بهار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان چالوس  ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   چهار صد دستگاه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آسیاب برجی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   مهرویلا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دولت آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کارخانه قند   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلشهر ویلای شرقی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی کارمندان جنوبی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   مظاهری   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دانشکده کشاورزی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار بلال   ,     بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  شهرک سیمین دشت   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رزکان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک منظریه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی 110   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی لاله   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک هفده شهریور   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلستان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ارم   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید حسینی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   چهار باغ   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک وحدت (راه آهن )   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   واریان شهر ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  کلاک بالا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کلاک پائین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   احمدیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک جهان نما ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کیانمهر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلستان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   قزل حصار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آق تپه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سهرابیه ,  ,

Related posts