ارتباط تئوری ذهن و زبان|به روزترین توانبخشی منطقه9 شهرداری کرج

ارتباط تئوری ذهن و زبان|به روزترین توانبخشی منطقه9 شهرداری کرج

ارتباط تئوری ذهن و زبان:در افراد بزرگسال، زبان مهمترین وسیله ای است که به وسیله آن، تئوری ذهن نمود پیدا می کند؛ برای مثال استدلال کردن حالات ذهنی به صورت صریح[1]، وابسته به استدلال کلامی، بازنمایی و در نهایت، بیان می باشد. بنابراین تا حد زیادی، ما تئوری ذهن را به صورت یک مهارت سطح بالا، از درک احساسات دیگران، می پنداریم که زبان تقریبا همواره در آن دخیل می باشد(41). محدود کردن تئوری ذهن، به عنوان یک عملکرد سطح بالا، ممکن است گمراه کننده باشد،  چرا که برخی از توانایی ها در طول رشد وجود دارند که زودتر از توانایی زبانی، نمود پیدا می کنند، برای مثال ردیابی نگاه[2]، بازشناسی فعالیت های هدفمند[3] و تقسیم کردن یک زنجیره رفتاری به واحدهای هدفمند[4]. این توانایی ها گرچه به صورت صریح ، تئوری ذهن را نشان نمی دهند اما زمینه های رشد تئوری ذهن می باشند که در سالهای آتی رشد به صورت صریح، نمایان می شود. شاید یکی از مهمترین شواهد علیه این موضوع که زبان از تئوری ذهن پیشی می گیرد، این باشد که یادگیری زبان در طول رشد، به مهارت های تئوری ذهن وابسته است. تحقیقات نشان می دهد که توانایی توجه مشترک، برای ظهور واژگان اولیه و ارتباط ارجاعی ضروری می باشد(42). در حالی که کودکان دارای اتیسم که با مقوله توجه مشترک مشکل دارند، مشکلاتی را در زمینه یادگیری زبان نشان می دهند. در مقابل کودکانی وجود دارد که با معلولیت های ذهنی و نقایص شناختی کلی، توانایی توجه مشترک دارند(43). در مقابل بحث هایی وجود دارد که بیان می کند تئوری ذهن در طول رشد از زبان پیشی می گیرد. باورن- کوهن در سال 1991 بیان کردند که داشتن توانایی استدلال اهداف ارتباطی دیگران، پیش نیاز رشد زبان می باشد(44). این استدلال ارجاعی می تواند شامل توانایی هایی از قبیل بیان بدنی[5]، احساسات، خواسته ها و حتی درک باورها باشد. کودکان توانایی درک باور کاذب را قبل از اینکه، آن را در ساختارهای زبانی نشان بدهند، به دست می آورند(45). درحال حاضر جریان پذیرفته شده به این صورت است که در مراحل اولیه رشد، تئوری ذهن بر روی زبان تاثیر می گذارد و در مرحل بعدی رشد زبان بر تئوری ذهن اثر دارد. بنابراین در نظر داشتن این نکته حایز اهمیت است که در مراحل اولیه رشد به تقویت هوش کلامی و سپس در سالهای آتی به تقویت مهارت های زبانی در کودک بپردازیم تا بتوانیم رشد تئوری ذهن را بهبود ببخشیم(14). تحقیقات زیادی بر روی ارتباط تئوری ذهن و زبان انجام گرفته است. آستینگتون و جنکینز نتیجه گرفته اند که توانش زبانی، رشد تئوری ذهن را پیش بینی می کند(46). مطالعاتی در مورد ارتباط اجزای زبانی با تئوری ذهن، صورت گرفته است و نتیجه گرفته اند که بخش گرامری زبان، ارتباط بیشتری با تئوری ذهن، نسبت به سایر جنبه های زبانی دارد(7, 15, 46). مقیاس واژگان درکی، ارتباط ضعیفتری را نسبت به سایر جنبه ها نشان می دهد(47). همچنین آموزش بندهای موصولی و تکمیل کننده های جمله، تاثیر مثبتی بر رشد تئوری ذهن دارد(17). بنابراین می توان گفت که زبان یک نقش علی در رشد تئوری ذهن دارد و از بین تمام جنبه های زبانی، نحو به طور ویژه ای در ارتباط با فهم باور کاذب و تئوری ذهن است(48).

[1] – explicit

[2] – eye-gaze tracking

[3] – recognizing goal-directed action

[4] – parsing of behavior steam into intention relevant units.

[5] – bodily states

Related posts