گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 23 تیر 1400

آگهی مناقصه


۱ نام دستگاه (کارفرما) :


۲ – نام نماینده دستگاه :

کد اقتصادی :                          شناسه ملی :

۳ سمت نماینده دستگاه :


۴ – نام شرکت پیمانکار :

شماره ثبت شرکت : ……………… تاریخ ثبت شرکت : ……….

کد اقتصادی : ……………………. شناسه ملی : ………………..

۵ – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت :

شماره :  …………………………. تاریخ :  …………………..

توسط :  …………………


۶ نام نماینده پیمانکار : …………..

۷ سمت نماینده پیمانکار : ……………..


۸ –شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه :

شماره :    ………………       تاریخ :  ………….


۹ – موضوع قرارداد عبارتست از :

۱ ۹ – نوع کار: تهیه کلیه مواد شوینده ومصرفی – دوخت – شستشو – خشکشویی (اتوشویی) و گند زدائی البسه و ملزومات منسوج مصرفی و جمع آوری، تفکیک و تحویل لنژ به بخشهای بیمارستان و اورژانس

۲ ۹ واحد کار : پست کاری ساعت مورد نیاز حسب موارد مندرج در جدول ضمیمه ، پیوست قرارداد .

۳ ۹ حجم کار : حداقل پست کاری و  بر اساس جدول ضمیمه پیوست و خدمات مورد انتظار در شرایط اختصاصی پیوست قرارداد .

۴ ۹ کیفیت کار : براساس شرایط اختصاصی پیوست قرارداد

۵ ۹ امکانات و تجهیزات مورد نیاز: فراهم کردن تجهیزات به عهده بیمارستان و تهیه مواد مصرفی بر اساس شرایط اختصاصی پیوست به عهده پیمانکار

۶-۹-محل انجام خدمات موضوع قرارداد : رخشویخانه بیمارستان ……………………………..


۱۰ – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت : یکسال شمسی، تاریخ شروع : ………………. تاریخ خاتمه : …………………


۱۱ مبلغ قرارداد :

 ۱-۱۱-مبلغ ماهیانه قرارداد(ارزش حجم کار): ………………………….  ریال وبه حروف ……………………………………………. ریال

۲ -۱۱-مبلغ کل قرارداد سالیانه : ………………….. ریال و به حروف : ………………………………………. ریال

*(ارزش حجم کل کار شامل کلیه پرداخت‌ ها و هزینه‌ های پرسنلی ، کسورات متعلقه ، هزینه‌ های انجام تعهدات مندرج در قرارداد و سود پیمانکار می ‌باشد .)

* در صورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ آن طبق قانون محاسبه و به پیمانکارپرداخت می گردد.


۱۲ – نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی :

۱-۱۲- پرداخت براساس تایید کارفرما در دوازده مرحله و بر اساس اسناد تنظیمی از طرف پیمانکار پرداخت خواهد شد .

تبصره: آزاد سازی سپرده حسن انجام تعهدات وپرداخت آخرین ماه منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمانهای قانونی  و ارائه تسویه کامل پرسنل تحت پوشش مربوط می باشد.

۲-۱۲- از هر پرداختی به پیمانکار ۵% بابت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می‌شود، استرداد مبلغ ذکر شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار و با رعایت ماده ۳۸ و اصلاحات الحاقی به آن ممکن خواهد بود.

۳-۱۲- پرداخت آخرین صورتحساب منوط به اخذ مفاصاحساب ازسازمان تامین اجتماعی و ارائه به کارفرما می‌باشد.

۴-۱۲- پیمانکار متعهد به دریافت رسید حق بیمه و مالیات‌های پرداختی و سایر کسورات قانونی مربوط به هر یک از صورت وضعیت‌ها ، از واحدهای مربوطه و سازمان تامین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما در پایان ماه بعد می‌باشد . بدیهی است پرداخت ماه بعد به پیمانکار منوط به ارائه رسید مذکور می ‌باشد.


۱۳- روش اصلاح قرارداد:


۱- ۱۳ –

کارفرما می تواند با تشخیص خود و در صورت ضرورت و پس از اخذ موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مقدار کالا و میزان کار را حداکثر تا ۲۵% کاهش یا افزایش دهد و مبلغ قرارداد نیز متناسب با کاهش یا افزایش حجم قرارداد تغییر می نماید با توجه به نوع قرارداد تغییر مدت قرارداد با تشخیص و تعیین کارفرما بوده پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند.
۲- ۱۳ –

کارفرما مجاز خواهد بود در هر زمان بر اساس بخش نامه های صادره از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراجع ذیصلاح نسبت به تغییر پیوست آنالیز حقوق و مزایای ماهانه اقدام نماید و پیمانکار موظف به اصلاح نحوه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل می باشد.


۱۴ تعهدات کارفرما :


۱ – ۱۴-

کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم ، کتباً به پیمانکار معرفی می ‌نماید که نظر وی در ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پیمانکار مورد قبول کارفرما می‌باشد .
۲ – ۱۴-

کارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم ، جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قراردهد .
۳ – ۱۴-

ضمن تاکید بر حق فسخ یک طرفه قرارداد از سوی کارفرما بدینوسیله کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل یک ماه قبل از فسخ ، موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد .
۴ – ۱۴-

کارفرما متعهد است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد پس از تایید ناظر قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید .
۵ – ۱۴-

کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و تعهدات و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگوئی به مراجع ذیربط را از پیمانکار اخذ نماید .
۶ – ۱۴-

کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح مسوولیت ندارد.


۱۵ تعهدات پیمانکار:


۱ – ۱۵-

پیمانکاریک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگوئی وایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتبا“ به کارفرما معرفی مینماید.
۲ – ۱۵-

پیمانکار متعهد می‌ گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد و خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید کارفرما می ‌رساند ، انجام دهد .
۳ – ۱۵-

طرف دوم اعلام می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد. در صورت کشف خلاف این امر جبران خسارات وارده با تشخیص و تعیین کارشناس منتخب طرف اول به عهده طرف دوم خواهد بود و طرف دوم حق هرگونه اعتراض را نسبت به کیفیت و کمیّت خسارات معین از خود سلب می نماید و طرف اول می تواند خسارات را از مطالبات طرف دوم و یا از ضمانت نامه بانکی و یا هر طریق مقتضی و ممکن وصول نماید.
۴ – ۱۵-

پیمانکار متعهد می‌ گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات‌های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . ضمناً‌ پرداخت دستمزد و کارمزد ، حق‌السعی ، خسارات اخراج ،‌ سنوات ،  بیمه ، عائله‌مندی ، ایاب و ذهاب ،  بُن کارگری ، پاداش و اضافه کار افراد موضوع این بند با پیمانکار قرارداد خواهد بود.
۵ – ۱۵-

پیمانکارحق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلا“ یا جزئا( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد.
۶ – ۱۵-

هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار می ‌بایستی ظرف مدت ۵ روز کتباً به کارفرما اعلام گردد . بدیهی است عواقب و مسوولیت‌های ناشی از عدم رعایت این بند بعهده پیمانکار می‌ باشد .۷ – ۱۵-

درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می ‌باشد .
۸ – ۱۵-

پیمانکار متعهد می ‌گردد لوازم ایمنی مثل عینک ، کلاه ، دستکش و …. را متناسب با کار در اختیار پرسنل خود قراردهد و چنانچه حادثه‌ای برای هر یک از کارکنان به دلیل عدم وجود وسائل ایمنی رخ دهد مسوولیت آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما از هر گونه مسوولیتی مبرا خواهد بود ، همچنین پیمانکار موظف است هر شش ماه یک بار یک سری کفش و لباس کارکه به تایید کارفرما می ‌رساند در اختیار پرسنل خود قرار دهد (لباس کار زمستانی و تابستانی جداگانه تهیه گردد) . ضمنا کلیه هزینه های فوق بر عهده پیمانکار می‌باشد.
۹ – ۱۵-

کلیه کارکنان بایستی ایرانی و بیشتر از ۱۸ سال و کمتر از ۶۰ سال سن داشته باشند .
۱۰ – ۱۵-

امور رفاهی پرسنل و تغذیه(اعم از صبحانه، نهار، شام، قند و چای و…)، محل استراحت، سرویس ایاب و ذهاب و مهدکودک، به عهده پیمانکار است.
۱۱ – ۱۵-

پیمانکار موظف است ماشین آلات مندرج در پیوست  که طبق صورتجلسه به او واگذار شده طبق دستور العمل کارخانه های سازنده واستانداردهای مورد قبول از نظر نگهداری وتعمیرات وسرویس را رعایت و با توجه به نیازمندیهای کارفرما ماشین آلات مربوطه را راه اندازی کرده وچنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانکار خرابی وخسارت به دستگاه ها وارد آمده پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع وجبران خسارت وارده که از هر نظر مورد تایید کارشناس کارفرما باشد اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما مجاز است خسارت وارده را ازمحل هرگونه مطالبات و یا سپرده حسن انجام تعهدات وسپرده حسن انجام کار و یا اموال پیمانکار وصول نماید.
۱۲ – ۱۵-

پیمانکار موظف است کلیه وسایل  و لوازم مورد نیاز و ابزار لازم را جهت انجام موضوع این قرارداد در محل کار فراهم آورد بطوریکه هیچگونه تاخیری در اجرای قرارداد به لحاظ کمبود وسایل مذکور صورت نپذیرد از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
۱۳ – ۱۵-

پیمانکار موظف است حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد نسبت به انجام طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس عناوین شغلی و پستهای کاری تعیین شده در جدول پیوست اقدام و یک نسخه از آن را به کارفرما ارائه نماید .
۱۴ – ۱۵-

پیمانکار موظف است که معیارها و شاخص‌ های قانونی و فنی را رعایت و با نظر ناظر به طور روزانه چک لیست‌ ها و گزارشات کار مدون روزانه را امضاء نماید.
۱۵ – ۱۵-

پیمانکار موظف است که براساس ماده ده قانون کار نسبت به انعقاد قرارداد با هر یک از کارکنان خود حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد قرارداد اقدام و یک نسخه از آن را به کارفرما ارائه نماید .
۱۶ – ۱۵-

نماینده پیمانکار باید ضمن حضور مستمر در جلسات مورد نظر کارفرما ، به موارد تصویب شده در صورتجلسات عمل نماید . 
۱۷ – ۱۵-

پیمانکار متعهد می‌گردد در لیست ارائه شده به شعبه تأمین اجتماعی بجز کارگران شاغل در واحد ، اسم فرد یا افرادی دیگر را اضافه ننماید .
۱۸ – ۱۵-

پیمانکار نیروهای موضوع قرارداد را به منظور جبران خسارت جانی احتمالی تحت پوشش بیمه مسوولیت مدنی قرارداده و کلیه هزینه‌های مربوط به اخذ بیمه نامه های مذکور بر عهده پیمانکار می باشد.تاکید می ‌نماید کارفرما در خصوص جبران خسارت اشاره شده از قبیل جانی و …. هیچگونه تعهدی ندارد.
۱۹ – ۱۵-

پیمانکار متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .
۲۰ – ۱۵-

پیمانکار متعهد می ‌گردد آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به کارکنان خود بدهد
۲۱ – ۱۵-

پیمانکار متعهد به رعایت نظام‌های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی می‌باشد .
۲۲ – ۱۵-

کلیه کارگران که دراجرای این قرارداد بکارگرفته می ‌شوند ، کارگر پیمانکار محسوب می‌ شوند و هیچگونه رابطه استخدامی کارگری با کارفرما نداشته و نخواهند داشت .
۲۳ – ۱۵-

پیمانکار مکلف است در بکارگیری مستخدمین ، داشتن سلامت جسمی و روانـی کامل کارگران را لحاظ نموده و افرادی را به کار گمارد که سوء سابقه نداشته و دارای کارت معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه باشند۲۴ – ۱۵-

جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالی به تاسیسات ساختمان ‌های کارفرما و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه امکاناتی که بطور امانی در اختیار پیمانکار قرار گرفته است که بر اثر قصور و سهل‌انگاری کارگران پیمانکار صورت می ‌پذیرد، بر عهده پیمانکار می ‌باشد . میزان و مبلغ خسارت که پرداخت آن جزء تعهدات پیمانکار بوده توسط کارشناس مرضی الطرفین مشخص می‌گردد.
۲۵ – ۱۵-

مطلع نمودن کارفرما از هرگونه تغییر کارگران و تضمین حسن رفتار و اخلاق ایشان در برابر کارفرما و ارباب رجوعان از تعهدات پیمانکار بوده و در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران، مورد قبول کارفرما قرار نگیرند پیمانکار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی نماید . حضور و غیاب کارکنان پیمانکار توسط ناظر کارفرما صورت می‌ گیرد و هر ماهه لیست های حقوق و مزایای تنظیمی توسط ناظر قرارداد بررسی و قبل از پرداخت می بایست تأیید شود.
۲۶ – ۱۵-

پیمانکار متعهد است نسبت به تعداد کارکنان شاغل، فرد یا افراد مورد تایید کارفرما را به عنوان جایگزین افرادی که در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی می ‌باشند، تعیین نماید.
۲۷ – ۱۵-

پیمانکار تایید می ‌نماید که هنگام امضای قرارداد از کیفیت و کمیت قرارداد کاملاً آگاه بوده و عذر عدم اطلاع رافع مسوولیت وی نخواهد بود .
۲۸ – ۱۵-

پرداخت آخرین حق‌الزحمه به پیمانکار باید به نحوی برنامه‌ریزی گردد که کلیه حقوق قانونی کارگران از قبیل عیدی، سنوات، عائله‌مندی، مرخصی و غیره پرداخت شده و پس از اخذ اقرارنامه از کارگران مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مطالبات مرتبط خود، تسویه حساب نهایی انجام گیرد.
۲۹ – ۱۵-

 پیمانکار متعهد می ‌گردد کلیه افزایش‌های قانونی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص حقوق و مزایای پرسنلی را از جمله افزایشات قانونی مرتبط با قوانین طرح ‌طبقه ‌بندی مشاغل وزارت که در طول مدت قرارداد ابلاغ می‌ گردد به کارکنان خود پرداخت نماید و کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.
۳۰ – ۱۵-

طرف دوم قرارداد موظف است نسبت به تهیه پرونده پرسنلی شامل تأییدیه گزینش دانشگاه، تأییدیه حراست دانشگاه، مدرک تحصیلی کارکنان، کارت پایان خدمت نظام وظیفه ، سوابق کاری کارکنان، گواهی عدم سوء پیشینه، سوابق آموزشی کارکنان، قرارداد منعقد شده با کارکنان، چگونگی وضعیت بیمه کارکنان، پاسخ آزمایش HIV، پاسخ آزمایش هپاتیت B و C و سایر موارد مورد درخواست طرف اول اقدام نماید.


۱۶- تضمین انجام تعهدات:

۱-۱۶- منظور تضمین حسن انجام تعهدات ، پیمانکار متعهد است به میزان ۱۰% مبلغ سالیانه کل قرارداد که در آئین ‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مقرر گردیده است، ضمانت ‌نامه بانکی بسپارد. بدیهی است چنانچه پیمانکار به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید ، تضمین حسن انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط شده و قرارداد فسخ می‌ گردد .

۲-۱۶- یک فقره ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به شماره …………………….مورخ ……………… به عهده بانک ………… شعبه ……… کُد …………. به مبلغ …………………..ریال تسلیم کارفرما ‌گردید که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تسویه حساب کامل با کارکنان تحت پوشش و تایید کارفرما قابل استرداد است.


۱۷- نظارت و ارزشیابی عملکرد :


۱ – ۱۷-

کارفرما می ‌بایستی حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید بالاترین مقام واحد رسیده است، به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی نماید.
۲ – ۱۷-

کلیه پرداخت‌ها به پیمانکار با تایید ناظر یا ناظرین صورت می ‌گیرد.
۳ – ۱۷-

 نظارت براجرای تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان تابعه آنها با ناظر است.
۴ – ۱۷-

درصورتی که براساس گزارش کتبی ناظر، پیمانکار دراجرای تعهدات خود ازنظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد، از محل حق‌الزحمه پیمانکار:

  • در مرحله اول ۱۰ درصد جریمه کسر می ‌شود.
  • در مرحله دوم ۲۰ درصد جریمه کسر می ‌شود.
  • در مرحله سوم ۳۰ درصد جریمه کسر می ‌شود.


در مرحله چهارم موضوع در کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری شود. تصمیمات کمیسیون لازم الاجراء است


۱۸-موارد فسخ قرارداد :

در موارد ذیل کارفرما ضمن فسخ یک طرفه قرارداد و ضبط سپرده پیمانکار بدون هیچگونه تشریفات قانونی در صورت لزوم برای جبران خسارت وارده اقدام کرده و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت :

۱-۱۸- درصورتی که پیمانکار به نحوی از انجام وظایف خود برنیاید یا بازدهی کمی یا کیفی موارد مورد توافق در قرارداد به نحو مطلوب نباشد کارفرما با تشخیص کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی به فاصله‌ی دو هفته و عدم تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت‌نامه بانکی پیمانکار را ضبط نماید .

۲-۱۸- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که موضوع قرارداد به صورت غیر متداول واگذار شده و پیمانکار جهت برنده شدن در مناقصه و ادامه قرارداد مسیری غیر از مسیر قانونی و متداول را طی نموده است .

۳-۱۸- در صورتی که پیمانکار موضوع قرارداد را به هر طریق به صورت کلی و جزیی به غیر واگذار نماید.

۴-۱۸- اعتراض گسترده کارکنان تحت پوشش پیمانکار در مورد حقوق قانونی خود و اثبات به حق بودن اعتراض آنان برای کارفرما منجر به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه بانکی پیمانکار می‌گردد .

۵-۱۸- در صورت اثبات جعلی بودن مدارک ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط پیمانکار، قرارداد به صورت یک طرفه از سوی کارفرما فسخ و ضمانت انجام تعهدات ضبط گردیده که در این صورت پیمانکار مذکور حق شرکت در هیچ یک از معاملات و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی ایران را نخواهد داشت .

۶-۱۸- کارفرما در هر زمان که تشخیص بدهد می‏تواند قرارداد را با اعلام کتبی از یک ماه قبل به صورت یک طرفه لغو نموده و نسبت به تسویه حساب با پیمانکار اقدام نماید


 ۱۹- حل اختلاف :

۱-۱۹- درصورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند آنرا از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در این صورت موضوع اختلاف به کمیسیون ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بعنوان حکم مشترک و مرضی‌الطرفین ارجاع و رای صادره از کمیسیون حل اختلاف که صلحاً صادر می‌شود قطعی و نسبت به طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود و رای مذکور از طریق کمیسیون حضوراً ابلاغ یا به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ارسال و ابلاغ خواهد شد


 ۲۰- تعذر(فورس ماژور):

۱-۲۰- در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای که مانع اجرای این قرارداد طبق تعریف عرفی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی(فورس ماژور) توسط پیمانکار شود و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات متاثر از عوامل غیرمترقبه مزبور؛ به منزله‌ی عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی‌شود. بدیهی است پس از بر طرف شدن شرایط غیرقابل پیش‌بینی پیمانکار موظف است عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجام نماید


۲۱ اقامتگاه طرفین جهت انجام مکاتبات :

۱-۲۱ نشانی کارفرما : .

تلفن :        …………………                نمابر : ……………………..

۲ ۲۱ نشانی پیمانکار : ……………………………………………..

تلفکس :          .                                      همراه :  . 

نشانی‌ های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می ‌باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق ‌نشانی‌های فوق‌الذکر خواهدبود. درصورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی ‌باشد و مسوولیت‌های مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به کارفرما به عهده پیمانکار است


۲۲ امضاء طرفین قرارداد :

این قرارداد در ۲۲ ماده ۵ صفحه و در ۴ نسخه جهت : پیمانکار ، دستگاه (کارفرما) ، تامین اجتماعی  ، امور مالی و سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود .

ضمناً شرایط اختصاصی و جداول ضمیمه الحاق قرارداد می‌ باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌ باشد . 

مهر و امضا کارفرما :

نام ونام خانوادگی: 
محل امضا:

نام رییس امور مالی:

نام ونام خانوادگی: 
محل امضا:

مهر و امضا صاحبان امضای مجاز پیمانکار:

نام نماینده۱:

نام نماینده۲:

محل امضا:

Source link

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج