گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

ثبت نام

وبلاگ گروه - 18 فروردین 1400

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک(۲- ۱۴۰۰)


دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  17/01/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه   تاریخ  21/01/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه :  روز شنبه  تاریخ   04/02/1400 
زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت   10 روز یکشنبه   تاریخ  05/02/1400 
جلسه توجیهی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ سه شنبه  24/01/1400 ساعت 10 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار می شود .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 3.138.891.750 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است. 
 Source link

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

وبلاگ گروه - 6 مرداد 1400

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت اله طالقانی اراک را از…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

وبلاگ گروه - 4 مرداد 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج