گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

ثبت نام

وبلاگ گروه - 20 مهر 773

مناقصه احداث مرکز بهداشت محمد صالحي واقع در شهرستان گناوه


 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث مرکز بهداشت محمد صالحي واقع در شهرستان گناوه را برگزار  نمايد، لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه (ساختمان) دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاددهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژ

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

(به ريال)

1

مرکز بهداشت محمد صالحي

گناوه

ساختمان:

 310.8 مترمربع

پياده رو:

145.08 مترمربع

سپتيک: 60 مترمکعب

25.000.000

ريال

ساختمان:

3.930.159.140

پياده رو:

170.233.314

سپتيک:

136.551.949

 جمع کل:

4.618.269.400

 

محل اخذ و تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز کاري مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 7/10/94 تا پايان وقت اداري  12/10/94 ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 13/10/94 لغايت 23/10/94 ساعت 14:00  

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 26/10/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شده را به عنوان ضمانت‌نامه معتبر بانکي و يا فيش واريزي به شماره حساب 5392894414 بانک ملت شعبه دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 Source link

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

هیچ پستی یافت نشد

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج